Wat is Tao?

Het Taoïsme kan je niet beschouwen als een filosofie in de westerse zin, maar eerder als een levenswijze of kunst. Het Taoïsme gaat over de praktijk van het leven, niet over de denkwijze zelf. De betekenis van Tao is moeilijk onder woorden te zeggen. Tao is iets dat je moet gewaarworden en in je opnemen. Je kunt Tao zeker niet bestempelen als een denkend wezen zoals een god dat is. In het taoïsme betekent Tao: de weg. Tao is universeel, het is de weg van de natuur. Het is de oorsprong en het allesomvattende, altijd veranderend en voortdurend in evenwicht. Alles evolueert met het Tao maar Tao doet niets gebeuren. Tao is een gegeven, een mysterie. Alles doorloopt een vast patroon dat het niet zelf gekozen heeft en niet zelf kan wijzigen. De weg is vast te stellen maar niet te verklaren.

Het yin-yang-symbool of het Taiji-symbool stelt het verband tussen de yin-krachten en de yang-krachten voor. Yin: duisternis, water, het passieve, het vrouwelijke, negatieve, aardse, koude… Yang: het lichte, actieve, mannelijke, positieve, warme, hemelse. Deze zijn relatief, de zaken die men met yin of yang associeert kunnen de door een bepaald aspect van plaats verwisselen. bv. water: “In de wereld is er niets zachter dan water. En toch overtreft niets het bij het overwinnen van het harde” (Lau-Tse, Tao Te Ching). Het Taiji is het oorspronkelijk geheel die in de dualiteit yin-yang vervalt. Van die Twee kwam de Drie en uit de Drie groeien al de vormen van het heelal. Het vloeiende, veranderlijke aspect van yin-yang doet al die vormen weer oplossen in het ene: de eeuwige terugkeer. Dit gedreven door de chi-stromen (=verschillende vormen van energie).Door de chi zijn dus alle elementen van het universum met elkaar verbonden.

De drie schatten

Het menselijke lichaam bestaat uit vitaliteit, energie en geest.
Vitaliteit, Energie en Geest worden de drie schatten genoemd.

 • Vitaliteit - Jing
  In de hemel is vitaliteit (de melkweg), zij is het licht van de zon, de maan en de sterren; zij is regen en dauw natte sneeuw en hagel, sneeuw en vorst.
  Op aarde is zij water, stromen, rivieren, oceanen, bronnen, waterputten, vijvers en moerassen.
  In mensen is zij vitaliteit de bron van essentie en leven; het lichaam van vlees en bloed.
 • Energie - Qi
  In de hemel is energie substantie en vorm, yin en yang; de beweging van de zon, de maan en de sterren, de processen van toenemen en afnemen.
  Energie is wolken, mist en vochtigheid, het is het hart van levende wezens, evolutie en ontwikkeling.
  Op aarde is zij kracht, brandstof, de kern van miljarden wezens, de bron van de bergstromen.
  Energie geeft leven en brengt de dood, zij activeert en slaat op.
  Energie is het voortgaan van de tijd, opbloeiend en neergaand, oprijzend en dalend zij ontspruit en onthult.
  In de mens is energie, fysieke beweging, activiteit, spraak en waarneming zij is het gebruik van het lichaam, de poort van leven en dood.
 • Geest - Shen
  In de hemel is de geest het draaipunt, de ware leider, de stille beweger.
  De geest is de essentie van de zon, de maan en de sterren; hij is de wind die blaast en de donder die rolt; hij is mededogen en waardigheid, hij is de scheppende kracht, de oorsprong van de wezens.
  Op aarde is de geest vaardigheid, vereniging, opening, hij is de vorm van miljarden soorten, bergen en wateren; hij is vreugde en stilte, de bron van stabiliteit; hij is kalmte, warmte en vriendelijkheid.
  In mensen is hij de geest, het licht in de ogen, de gedachten in het denkvermogen; hij is de wijsheid en intelligentie, aangeboren kennis en vermogen; hij is de beheerser van vitaliteit en energie, van bewustzijn en begrip.
  De geest is de oorsprong van de fysieke vorm, de oorsprong van de levensduur.

Weinigen onder ons herkennen deze drie schatten, zelfs in hun tijdelijke manifestatie.
Hun oorspronkelijke toestand kan men niet voorstellen (leegte, gewaarzijn, waarneming).
Is dit verloren gegaan?
Als je de drie schatten verliest, ben je niet in staat tot niet handelen, en ben je dus niet bewust van je oorspronkelijke toestand.

De Oorspronkelijke Toestand

Niet alleen handelt de oorspronkelijke toestand niet het bezit ook niets dat kan handelen.
Als je het niet bestaan van het niet handelen inziet, is er geen niet bestaan van het niet handelen en dus geen niet bestaan van het niet bestaande.
Dit niet bestaan van het niet bestaan is de oorspronkelijke toestand.
Toch bevat de oorspronkelijke toestand alles.
Daar de oorspronkelijke toestand bestaat, bestaat ook het tijdelijke.
De unieke oorspronkelijke toestand is de oorspronkelijke toestand van ieder ding, ieder individu en vormt zo het tijdelijke.
Zo verkrijgen wij de drie schatten.
Deze drie schatten vormen het menselijke wezen volkomen.
Ieder mens heeft het oorspronkelijke in zich maar is zich er meestal niet van bewust.
Hoewel het oorspronkelijke er is, is er ook dat wat verworven wordt.
Aan gezien dit tijdelijk is zijn er de zes zintuiglijke organen, deze brengen de zes bewustzijnstoestanden voort.
Een is het oog (kleur en vorm) brengt verschillende geestestoestanden voort.
Het oor; luistert naar geluiden en brengt verschillende toestanden van de geest voort.
De mond; hiermee spreken we oordelen uit die verschillende toestanden van de geest voort brengen.
De neus; de geuren die dit orgaan ruikt brengt verschillende toestanden van de geest voort.
De tong; dit zintuig proeft smaken die verschillende toestanden van de geest voort brengen.
Het lichaam; het lichaam ondergaat situaties dit veroorzaakt verschillende toestanden die door de geest worden voortgebracht en versluiert het oorspronkelijke.
Daarom worden de zes zintuigen de zes rovers genoemd.
Als je verlichting wilt bereiken zal je de zes zintuigen los moeten laten.
Zolang deze zes niet zijn verwijdert brengen zij een ongewenst bewustzijn voort.

Vitaliteit stabiliseren

Vitaliteit bereik je door zuiverheid en rust.
Door de vitaliteit niet te prikkelen, haar niet te laten wegstromen, opdat zij vredig in haar oorspronkelijk verblijf kan zijn, waarachtig aan de werkelijkheid van aard, driehonderd eenenzestig maal per etmaal in het lichaam rondcirkelend, trouw aan haar eigen aard, onveranderlijk; zij vormt de stabiliserende essentie van het elixer van onsterfelijkheid.

Verlichting = onsterfelijkheid.

Energie bewaren

Vitaliteit wordt altijd door energie beheerst.
Als de energie naar buiten gericht wordt, lekt de vitaliteit op den duur weg.
Daarom als je de vitaliteit wild behouden moet je de energie beheersen, hoe dit te doen.
Het vereist vrij zijn van; hunkering dan ontstaat openheid en sereniteit en probeer niet impulsief te handelen.
De energie moet geplaatst worden in het hart waar zij gevoed wordt en tot kalmte gebracht.
De energie die altijd vrij is, wordt dan verenigd tot een geheel gemaakt, ongedeeld, al doordringend, onophoudelijk.
Nadat de energie aldus ontwikkeld is wordt zij naar beneden geleid (hara) om zich te verenigen met vitaliteit zoals water en melk zich samenvoegen zo samengevoegd ontstaat een genezende kracht (chi) en zal zich steeds meer perfectioneren.
Ontsteek het vuur van deze kracht en het resultaat zal in de smeltkroes verdwijnen.

De geest behouden

De geest voegt vuur toe.
Vitaliteit kan alleen geconcentreerd worden door energie; maar vitaliteit en energie kunnen niet zonder de geest werken om de vitaliteit te stabiliseren.
De energie voeden is een kwestie van de geest behoeden.
Bij het werken aan het behoeden van de geest is het van belang met het najagen van gedachten te stoppen, waarbij niets van binnen naar buiten gaat en niets van buiten naar binnen gaat.
Wanneer alle emoties verdwenen zijn, komt men in een toestand waarin alle beperkingen verdwenen zijn; men voelt zich licht, vol van gezegende stroming, rustig onafhankelijk.

Het te voorschijn komen van de geest.

Wanneer je met betrekking tot de geest het bovenstaande in praktijk brengt verblijft deze in zijn ruimte en bevindt zich in de alchemistische werkplaats. (het hart met verbinding naar het derde oog) als je deze plaats vrij houd van invloeden ingegeven door de zintuigen en het denken in combinatie met het geheugen zal de geest kalm en beheerst zijn.
Door het beheersen van en het werken met de vitaliteit en de energie, kristalliseert de geest het grote elixer, dat de vorm heeft van een kind, dat het zelf gelijk is.
Dan verlaat de geest het voorhoofd (derde oog) om door het universum te reizen.
Tussen een uit- en inademing, reist deze ongehinderd door de tien [1] richtingen, onvoorstelbaar sereen en vredig.
Klamp je echter niet aan deze staat van zijn vast zonder gedegen kennis van het pad (Tao) of de grote weg.
Het resultaat zal zijn dat je sterk en duidelijk in het leven staat los van wat de omgeving van je vind en dat het sterven niets anders is dan een overgang naar een andere staat van zijn en je verlost zal zijn van de eeuwig durende rondgang van wedergeboorte en leiden onder de aardse illusies.

Je bent onsterfelijk; maak je keus.

De vijf naturen

 • Aarde:
  Gewoonlijk ondoorzichtig en zwaar op de hand en een dof uiterlijk.
  De doffe mens heeft de neiging zichzelf op te sluiten.
  Aardse mens is vaak onwetend van hogere zaken.
 • Metaal:
  Gewoonlijk besluitvaardig en dat lijdt tot vastberaden zijn.
  De vastberaden mens is sterk en dapper.
  De sterke en dappere mens is vaak onhandelbaar.
 • Hout:
  Gewoonlijk vriendelijk wat weer lijdt tot welwillendheid.
  Neigt naar meegaand zijn.
  Treed harmonisch en warm naar buiten zal vaak in valkuilen stappen.
 • Vuur:
  Gewoonlijk onvermurwbaar en dat lijdt tot geobsedeerd zijn.
  Neigt naar uitersten.
  De vuurmens kan zeer wreed zijn.
 • Water:
  Gewoonlijk toegeeflijk en dat lijdt tot meegaand zijn.
  Neigt naar doelloos ronddwalen.
  Afstand nemen van de medemens.

Toegeeflijkheid overwint onvermurwbaarheid (metaal), onvermurwbaarheid overwint toegeeflijkheid (water).

Welwillendheid (hout) komt in evenwicht door doeltreffendheid (metaal), doeltreffendheid brengt welwillendheid in evenwicht.

Onwetendheid (aarde) wordt overwonnen door het ontwikkelen van inzicht als dit inzicht er niet komt raak je de werking van toegeeflijkheid kwijt.

Als je te makkelijk toegeeft ben je vaak lui.
Als je te welwillend bent ben je vaak dwaas en verblind.
Als je vastbesloten bent ben je vaak ook koppig.
Als je afgestompt bent kan er nooit inzicht ontstaan.
En zal je de werkelijkheid uit het oog verliezen.

Ieder van deze naturen is vaak dominant aanwezig.
Het is daarom heel belangrijk om deze naturen in evenwicht te krijgen.
Zorg dat er een gedegen zelfkennis ontstaat door middel van meditatie en breng daarna met behulp van deze richtlijnen je naturen in evenwicht.
Doel is jezelf op een lijn te krijgen met de bron (vormloze leegte, kosmos).

De vijf mysterien

 • Hemel.
 • Aarde
 • Natuur
 • De weg
 • Het mysterie zelf

De hemel spreidt zich over alles uit.

Het heeft vorm maar is geen vorm.
Het verschijnt als gedaante maar is geen gedaante.
Gedaante en vorm hebben een bepaalde wezenlijkheid, dit wordt op zichzelf bestaand genoemd.
De verwezenlijkheid is vaag en ongrijpbaar het heeft geen definitieve vorm, maar is open en laat geen sporen na het kan alleen maar leeg genoemd worden.
Door leeg zijn ontstaat gewaar zijn, slechts door wezenlijk bestaan kan men alles begrijpen.
Dat waardoor je het hemelse mysterie doordringt is dan weer leeg, dan weer wezenlijk en heel wonderbaarlijk veranderend.
Als je weet hoe je dan weer leeg dan weer wezenlijk kan zijn zal je niet in conflict komen.
Volg de natuur handel en pas je aan in een allesomvattende cyclus die nooit ophoud, dan zal het grote levenselixer worden gemaakt.

De aarde is overvloedig, uitgestrekt, grenzeloos.

De aarde is boven leeg en wezenlijk beneden en myriaden [1] wezens worden er uit geboren.
De aarde is nu eens leeg dan weer wezenlijk het zijn van de aarde is verweven met de geest, zonder de geest zal er geen wezenlijkheid zijn.
De aarde is stil maar toont haar functies, bergen tonen hun essentie en de rivieren tonen hun geest.
De geest is actief en wezenlijkheid is ontvangend, wezenlijkheid werkt door de geest.
Leegheid en wezenlijkheid beïnvloeden elkaar en houden elkaar in evenwicht op een subtiele wijzen voegen zij zich samen.
Als leegheid en wezenlijkheid elkaar stimuleren, dring je in het mysterie van de aarde door.
Door begrijpen van dit principe krijgen ontvankelijkheid en creativiteit hun juiste plaats.

De weg kan niet in woorden worden verklaard.

Als je denkt dat het wezenlijk is, is dit toch leeg.
Als je denkt dat het leeg is, is alle leegte wezenlijk.
Zodra je spreekt van wisselend en afwisselendheid van leegte of wezenlijk waar is dan wezenlijk als er leegte is en andersom.
De wezenlijkheid binnen de leegte kan niet substantieel ( Fundamenteel vitaal wezenlijk ) worden genoemd, de leegte binnen de wezenlijkheid kan niet leeg genoemd worden.
Wezenlijk is niet te beschouwen als substantieel, en even zo goed kan de leegte niet als leeg worden beschouwd.
Eigenlijk zijn zij niet bestaand, nu weer leeg dan weer wezenlijk, het is moeilijk in woorden uit te drukken zie het als een subtiel begrip.
Het mysterie van de weg is oneindig.
Het heeft geen naam of vorm.
De diepten zijn onpeilbaar.
De weg is niet te doorgronden.
Als dit begrip tot je doordringt zal je levens wijze volledig gezuiverd zijn.

De natuurlijke wet.

Deze wet is gebaseerd op hemelse ordening, die de hele aarde doortrekt.
Als je het pad gaat tot de uiterste limiet van de natuurlijke wet, openbaren wonderen zich en de bovennatuurlijke krachten zijn immens.
Hemel en aarde zijn een, zon en maan zullen samensmelten, het minuscule is reusachtig, de macro kosmos is minuscuul je zou de kosmos en manipuleren terwijl het universum niet meer dan een stofje is.
Nu weer samenkomend dan weer van elkaar los rakend, dan weer ver weg, dan weer dichtbij, ga je het verborgene binnen en kom je uit in helderheid de ruimte verdwijnt.
Je kunt zelfs elementalen ( natuur krachten ) oproepen en ze laten bliksemen en donderen.
Dit zou je leegte kunnen noemen maar er is niets wat het niet bevat, je zou het wezenlijk kunnen noemen maar erin bestaat werkelijk niets.
Als je dit inzicht krijg zul je er naar handelen, denken en handelen weerspiegelen elkaar.
De geest kent een dergelijk denkvermogen niet, niets wordt door handeling toegevoegd.
Inzicht verkrijg je niet door handeling, maar werkt zoals de geest in de vorm van een droom, onvoorspelbaar.
Hemel en aarde zijn getuigen hiervan; heel subtiel eindeloos creatief.
Alleen wanneer je het mysterie van de weg doordringt bereik je zijn essentie, dan dring je door in het mysterie van de natuurlijke weg en is de weg gegaan (verlichting).

Het mysterie kan op geen enkele manier in woorden worden verklaard.

Het gaat zelfs aan het denken voorbij.
Het is heel subtiel, ongrijpbaar, buitengewoon ijl.
Van de hemel tot in de oneindigheid zijn er volmaakte mensen, heel mysterieus, door wie de hemel geleid wordt en die toezicht houden op de aarde.
Zij begrijpen mensen en dingen, het verborgene en het voor de hand liggende, zover als het begrepen zou kunnen worden.
Zij besturen de tijd zonder een vastgesteld plan.
Onzichtbaar geven zij leiding aan de gebeurtenissen in verschillende perioden.
Wijzen herkennen hen niet als wijzen, geesten herkennen hen niet als geesten.
Het mysterie bestaat niet, toch bestaat het, het is leeg, en toch is het wezenlijk.
Het is niet meer in wijzen aanwezig en niet minder in onwetende.
De hemel bevindt zich in dit mysterie maar heeft er geen weet van.
De aarde ontvangt haar energie van het mysterie maar weet dit niet.
Het mysterie doordringt de diepten van alle dingen, maar zij zijn zich er onbewust van.
Zijn aanwezigheid is geen aanwezigheid, zijn voorbijgaan is geen voorbijgaan.
Hoe kan men zich een idee vormen van dit mysterie.
Wanneer je ook maar enigszins doordringt in de essentie ervan volgt mysterie op mysterie.

Meditatieavond

19:30 - 22:00
Dinsdagavond

Neem contact op met ons

Persijnstraat 31 | 2678 TJ | De Lier
pieval@pieval.nl